[HK]嘉利國際:截至二零二零年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表

時間:2021年01月05日 12:25:58 中財網
原標題:嘉利國際:截至二零二零年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表  :
31/12/2020
 


 期
司
*
05/01/2021
I.$%&'(
1.)*股


(1)-./:
678存
<=>?@A)
(
&78存
1050)
01司
*
)*23
45

$%&

4,000,000,000
0.10
400,000,000.00--
4,000,000,000
0.10
400,000,000.00
(2)-./
6789
<=>?@A)
(
&78存
DEF
)
01
)*23
45

)
$%&
 幣
)

*僅供識別
2019年
3


2.GH
-./DEF01
6789
<=>?@A)
(
&789
)
GH23
45

)
$%&
 幣
)

3.IJKL-
-./DEF01

45
IJKL-2 $%&
3 ) 幣
)

6789

<=>?@A)
()

&789

&78$%&MN)
400,000,000.00


2019年
3


II.OPQ&'(
)*23
GH23
IJKL-2
3(1)(2)
67891,997,639,200DEFDEFDEF
&7<=>?@AB
&7891,997,639,200III.OPQ&'(UV
 

 
 !"#
(#//)'(
 )
*+,-
*+./
0 12
*3./(4
0 12
56789:;
1.=>?@>
A>BC#
D E
FGDH

I!
:0.419 03,800,000 0 0 0 9,000,000
(1)
2.=>?@>
A>BC#
D E
FGDH

I!
7J:0.70MN06,000,0000008,600,000
(1)
3.
(//)

(1)
M2A.()*)0(GH)QRS
(IJKL-)QRS
*+.7 TUVWXY(Z8[\])5,792,200
2019年
3月^_`abc  d

de[
(f #–#//)hi\]b3hi
*+j
7*3hi
*+./

0 1
2
*3./(
4
0 12
1.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
2.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
3.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
4.
(//)
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
X1B.(I! )QRS
(GH)QRS
(IJKL-)QRS
2019年
3


(q r s(tqu`abc 

)'e[\]
b3
jXY
*+jq
vY
*3
jXY
*+
./

0 12
*3./(
4
0 12
1.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
2.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
3.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
4.
kl(mjbc)
( )
(1)
nHJ
 !"#
(mRS)
(#//)(//)
X1C.(I! )QRS
(xy )QRS
(z{) )QRS
2019年
3


u`abc T|}~z{..... .Q 


  !"#期
(日
/月
/年
)(mR用
)'(
)
1.
*+
./
0 12
*3
./(4
0 1目
(
/
/
)

(註
1
)
2.
(
/
/
)

(註
1
)
3.


(
/
/
)

(註
1
)
X數
D.
(I!股
)QR用
(xy股
)QR用
(z{) 份
)QRS

2019年
3


j *z{,-

)
1.. J..Z8[\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
*+
./

0
12
*3./
(4

0
1目
2.... J..Z8[\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
3...J..Z8[\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
4.. 
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)


2019年
3


)
5.. k.J..Z8[
\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
*+
./

0
12
*3./
(4

0
1目
6.H.
7...
TH. )別
(註
1
)
89# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
T.. )別
(註
1
)
..# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)
8.kJJ..Z8[
\]
( )別
(註
1
)
'.# :
(日
/月
/年
)
 !"#

(日
/月
/年
)
________
(
/
/
)
(
/
/
)


2019年
3


*+*3./
./(4


0 0
)121目


( )別
(1
)________


'.# :


9.V*..(#//年
)(
/
/
)
 !"#

(//
)
(#//年
)


( )別
(1
)________


10.z他
Z8['.# :
(Z8明
)J..\](#//年
)(
/
/
)


 !"#

(//
)
(#//年
)


X數
E.
(I!股
)QR用
(xy股
)QR用
(z{) 份
)QRS

*I! ... ..XY 即
A至
E.X¢:
(1)
0


(2)QRS
*xy ... ..XY 即
A至
E.X¢.QRS
*z{) ... ..XY 即
A至
E.X¢.QRS
 第
II  !

2019年
3


IV.YZ
£¤¥/|n£¤T§T¨¥*..da m.III-T..ˉ°=.13.25A±T2
3′μ.·j.1o ..5 ...¥RSàá.
2
(i)bcj..z¥...Uè-v.é
(ii)jê.Mìí..TD..òdabcó..bcV...áTó×D.bc@ùyú±.é
(iii)..dabcüY..T.+T.TD±. mDjaêé
(iv).)da¥áah....3é
(v)..ò èé'ê.±.±ìíó×...ò8e..òó.è-..j...ó..@ùz{÷
.ó×ùjè-úé
(vi)|.TD ..üy±vó×.j./t../.¥μ.` .é
(vii)bc..TjzHü..Hüè-..j éè- HükJja
é'
(viii)D.a r..òa¨/.j'D.j...ò8e.
.òó. m÷.m/ó×
[註
(]有
)


2020年
12月,本公司接獲行使購股權通知,合共行使
9,800,000股,該等股份仍未發行。


 ^_____________輝
_________________________

`a______________b書
____________________________
(defbcgIJhijklmn員
)


2019年
3月:


1.
別
(份
)。

2.
(i)至
(viii)"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@78
ABCD13.25AHIJ7(KLMNOPQ$%-RSTUAVKLWN$%。

3.
XVYZ[\]:
.
?@(^_Z[-`aab(cdZ[;
.
?@Pfgh[ijk&/[ilmno(l/ql-rstluvwxyzt7(l
/ql{d|}Z[~{.{e及
.
?@.PZ[f.-S...(..O..*A....-.XIP.^.P
[.f.。

4.
.xS.y.-..].(..
2019年
3


  中財網
各版頭條
pop up description layer
最新在线观看免费的a站_最新中文字幕av专区_2020最新亚洲中文字幕在线